Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

„ДИАНИД“ ЕООД, документация за провеждане на процедура "избор с публична покана”, с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на високо технологично оборудване по обособени позиции

„ДИАНИД“ ЕООД по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-1003-C01,документация за провеждане на процедура "избор с публична покана”, с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на високо технологично оборудване по обособени позиции:

Обособена позиция 1: система спектрорадиометър;

Обособена позиция 2: система гониофотометър;

Обособена позиция 3: термална камера;

Обособена позиция 4: 3D принтер;“

 

Определен е 8-дневен срок за събиране на оферти, а именно до 17:30 ч. на 21.06.2016 г.