Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Детекс ООД, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване Машина за шприцоване – 1 бр.”

Детекс ООД по Договор № BG16RFOP002-2.001-0936-C01/09.02.2016 г, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване Машина за шприцоване – 1 бр.”.

 

Определен е 10 дневен срок за събиране на оферти, а именно до 17:00 ч. на 04.07.2016 г.