Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

"Даун Криейтърс" АД, документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители - "Избор с публична покана" с предмет: „Доставка на специализирана тунелна инсталация за пране на птича перушина”

Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители - "Избор с публична покана" по реда на ЗУСЕСИФ на бенефициент по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0752-C01, "Даун Криейтърс" АД
с предмет: „Доставка на специализирана тунелна инсталация за пране на птича перушина”,
изградена от следните машини:

1. Ръкавен филтър с импулсна регенерация - 60 кв.м. - 1 брой;

2. Машина за сортиране на перушина - 4 броя;

3. Тунелна пералня за перушина - 1 брой;

4. Везна овлажнител за зареждане на тунелна пералня за перушина - 1 брой."

Срок за подаване на оферти /десетдневен/: до 07.07.2016 г.