Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

"Даун Криейтърс" АД, документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители - "Избор с публична покана" с предмет: "Доставка на Специализирана обезпрашителна, сортираща и пакетираща инсталация за обработка на птича - перушина"

Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители - "Избор с публична покана" по реда на ЗУСЕСИФ на бенефициент по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0752-C01, "Даун Криейтърс" АД, с предмет: "Доставка на Специализирана обезпрашителна, сортираща и пакетираща инсталация за обработка на птича - перушина", състояща се от следните машини:

Бюджетно перо: 2.5, номер в Дейност 1: 2.1.Двойна пакетираща вакуум кабина - 5 броя;

Бюджетно перо: 2.6, номер в Дейност 1: 2.2.Обезпрашителна машина за пух - 1 брой;

Бюджетно перо: 2.7, номер в Дейност 1: 2.3.Машина за обезпрашаване и сушене на перушина - 4 броя;
Бюджетно перо: 2.8, номер в Дейност 1: 2.4.Силуз Буфер с подавателна лента за суха перушина с обем 150кг.-200кг. - 1 брой ;

Бюджетно перо: 2.9, номер в Дейност 1: 2.5.Силуз Буфер с подавателна лента за суха перушина с обем 250кг.-300кг. - 1 брой;

Бюджетно перо: 2.10, номер в Дейност 1: 2.6.Силуз Буфер за влажна перушина за зареждане на машина за сортиране - 1 брой;

Бюджетно перо: 2.11, номер в Дейност 1: 2.7.Хомогенизираща машина - 2 броя;

Бюджетно перо: 2.12, номер в Дейност 1: 2.8.Стерилизатор за перушина - 1 брой.

Срок за подаване на оферти /десетдневен/: до 07.07.2016 г.