Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

"Александра и Мадлен" ООД, тръжна документация за публикуване на процедура за избор с публична покана, с предмет „Доставка,монтаж и въвеждане в експлоатация на производствени машини с три обособени позиции"

"Александра и Мадлен" ООД по ДБФП BG16RFOP002-2.001-0329-C01, тръжна документация за публикуване на процедура за избор с публична покана, с предмет „Доставка,монтаж и въвеждане в експлоатация на производствени машини с три обособени позиции:

1.Автоматична машина за термоформоване на амбалаж и запечатване; 

2.Линия за производство на желе и аналогови продукти;

3.Парогенератор /към линия за производство на желе и аналогови продукти/.“

 

Определен е 11(единадесет) дневен срок за събиране на оферти, а именно до 17.00 ч. на 04.07.2016 г.