Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

АДИФАРМ ЕАД, документация за провеждане на процедура "избор с публична покана”, с предмет: "Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА по 4 обособени позиции"

Документация за провеждане на процедура "избор с публична покана”, с предмет: Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА, съдържаща следните обособени позиции:
Обособена позиция 1 - Капсул машина;  
Обособена позиция 2 - Картонираща машина;
 Обособена позиция 3 - Ролков компактор;  
Обособена позиция 4 - Таблетна преса.
 
Документацията е изготвена в изпълнение на ДБФП № BG16RFOP002-2.001-1033-C01, с бенефициент АДИФАРМ ЕАД.

 

Определен е 12-дневен срок за събиране на оферти, а именно до 16:00 ч. на 17.06.2016 г.