Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

BG16RFOP002-2.005 „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия“

УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура чрез директно предоставяне BG16RFOP002-2.005 „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия“, във връзка с прилагане на решение за удължаване на срока за изпълнение на сключения административен договор, взето от Комитета за наблюдение на ОПИК и ОПИМСП на 19.11.2019 г.

Консолидирана версия на пакетa документи (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) по процедурата е публикуван и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.


През месец декември 2016 г. беше сключен административен договор BG16RFOP002-2.005-0001-С01 на стойност 5 866 563, 00 лева чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проектно предложение, подадено от Комисия за защита на потребителите по процедура BG16RFOP002-2.005 „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 28 от ПМС № 162/05.07.2016 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 публикува Списък на сключени договори по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.005 „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия“.  

Списъкът е публикуван едновременно и на интернет страницата на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове.


УО на ОПИК 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура чрез директно предоставяне: BG16RFOP002-2.005 „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия“ - 02/08/2016
 

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020) кани Комисията за защита на потребителите (КЗП) да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент: BG16RFOP002-2.005 „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия“  по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП", Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП" на ОПИК.

Основната цел на процедурата е да се повиши ефективността и ефикасността на услугите, предоставяни на българските предприятия в областта на защита на потребителите чрез осигуряване на институционална подкрепа на КЗП.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Индикативният бюджет по тази процедура е: 5 867 490 лева.   

Допустими за финансиране са следните дейности:  

1). Изготвяне/извършване на анализи, социологически проучвания, изследвания и други  с цел определяне на нуждите и ограниченията на МСП в областта на защита на потребителите.

2). Организиране и провеждане на посещения за обмяна на опит в страни-членки на ЕС и ЕИП с цел проучване на съществуващите практики по отношение на услугите, предоставяни на икономическите оператори, които да способстват интегрирането на български предприятия в международни структури.

3). Разработване на стратегии/наръчници/ ръководства/указания и други, насочени към подобряване работата на МСП по въпросите на потребителската защита.

4). Организиране и провеждане на информационни, промоционални и рекламни кампании за подобряване ефективността и ефикасността на услугите, които КЗП предлага на българските предприятия.

5). Организиране и провеждане на специализирани обучения/семинари за българските предприятия с цел повишаване на техния капацитет в областта на защита на потребителите. 

6). Дейности, свързани със създаването и функционирането на общите и секторните помирителни комисии, включително обучения/ семинари във връзка с осъществяване на тяхната дейност. 

7). Създаване и функциониране на мобилни групи за контрол и подпомагане дейността на МСП в областта на защита на потребителите.

8). Разработване, внедряване и поддръжка на мобилно и десктоп приложение  за устройства, работещи с операционни системи (Android, iOS, Windows) с цел предоставяне на информация и сигнали на МСП в областта на потребителската защита (вкл. извършване на анализ на информационната среда за приложимост на базирани на ИКТ системи и приложения за нуждите на работата на КЗП с МСП).

9). Разработване, внедряване и поддръжка на Виртуален хелпдеск към основната страница на КЗП, който да обслужва МСП в областта на потребителската защита.

10). Дейности за инвестиции в ново оборудване, необходимо за ефективното управление на услугите, предоставяни на МСП от страна на КЗП.

11). Консултантски услуги за подготовка/разработване на документация за предвидените по проекта обществени поръчки и осъществяване на контрол по изпълнението на договорите за възлагане на обществени поръчки.

12). Дейности, свързани с организация и управление на проекта.

13). Одит на проекта.

14). Дейности, свързани с информация и комуникация на проекта.

Пълният пакет документи за кандидатстване (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) са публикувани на следния интернет адрес: Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Крайният срок за подаване на проектното предложение е 17.30 ч. на 03.10.2016 г.