Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

BG16RFOP002-1.003 Фаза 2 на проект „Създаване на научно-технологичен парк”

УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура чрез директно предоставяне BG16RFOP002-1.003 Фаза 2 на проект „Създаване на научно-технологичен парк”, във връзка с прилагане на решение за удължаване на срока за изпълнение на административен договор BG16RFOP002-1.003-0001-C01 “Научно-технологичен парк – фаза 2“, взето от Комитета за наблюдение на ОПИК и ОПИМСП на 30.11.2018 г.

Консолидирана версия на пакетa документи (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) по процедурата е публикуван на интернет страницата на оперативната програма: www.opic.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.


През месец април 2017 г. беше сключен административен договор BG16RFOP002-1.003-0001-С01 на стойност 12 317 649.61 лева чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проектно предложение, подадено от София Тех Парк АД по процедура BG16RFOP002-1.003 Фаза 2 на проект "Създаване на научно-технологичен парк" на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 28 от ПМС № 162/05.07.2016 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 публикува Списък на сключени договори по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.003 Фаза 2 на проект "Създаване на научно-технологичен парк".

Списъкът е публикуван едновременно и на интернет страницата на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове.


УО на ОПИК публикува изменен и допълнен пакет документи по процедура чрез директно предоставяне BG16RFOP002-1.003 Фаза 2 на проект „Създаване на научно-технологичен парк“

Във връзка с постъпило писмо от Министерство на финансите относно съгласуване на пакета документи (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях) с правилата за държавни помощи по Компоненти 3, 4 и 5 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Фаза 2 на проект „Създаване на научно-технологичен парк“, обявена в рамките на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, със Заповед РД-16-321/08.03.2017 г. на ръководителя на Управляващия орган са направени изменения в:

  1. „Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ”, (Приложение И) към Условията за изпълнение.

УО на ОПИК 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура чрез директно предоставяне: BG16RFOP002-1.003 Фаза 2 на проект „Създаване на научно-технологичен парк” - 01/08/2016

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК) кани София Тех Парк АД да представи проектни предложения по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ:  BG16RFOP002-1.003 Фаза 2 на проект „Създаване на научно-технологичен парк” по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“", Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации“ на ОПИК.

Основната цел на процедурата е да насърчи развитието на националната про-иновативна инфраструктура като предостави интегрирана инвестиционна и консултантска подкрепа за доизграждане на първия научно-технологичен парк в България, с цел идентифициране, привличане и насърчаване на иновативни идеи и проекти, които водят до комерсиализирането на иновативни продукти, процеси и услуги и по този начин стимулират развитието на икономиката към сектори с висока добавена стойност.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Индикативният бюджет по тази процедура е: 12 500 000 лева.

Режими на държавни помощи:

Компонент 1 „Инфраструктура за научно-изследователска дейност и иновации“ и Компонент 2 „Подпомагане и инкубиране на високо технологични МСП  - Инкубатор“ –помощта не представлява държавна помощ (писмо на ГД „Конкуренция“ на Европейската комисия във връзка с мярка SA36698 (2013/PN))

Компонент 3 „Музей/Експериментариум“инвестиционна помощ съгласно Глава I и чл.53 от Регламент (ЕС) № 651/2014;

Компонент 4 „Спортни площадки и съоръжения“инвестиционна помощ съгласно Глава I и чл.55 от Регламент (ЕС) № 651/2014;

Компонент 5 „Етажен паркинг“ – инвестиционна помощ съгласно Глава I и чл. 56 от Регламент (ЕС) № 651/2014. 

Допустими за финансиране са следните дейности:  

1) Строително-монтажни работи (СМР) по изграждане на подобект „Пешеходен мост“, допълнителни СМР и разработване на концепция, проект и изграждане на музейна експозиция в сграда „Музей/ Експериментариум с посетителски център и пешеходен мост“.

2) Доставка на специализирано оборудване и софтуерни продукти за лабораториите, на обзавеждане на помещенията, свързани с функционирането на парка и на необходимата компютърна и офис техника за нуждите на изградената инфраструктура.

3) Доставка на покривна конструкция (балони) като оборудване за спортния комплекс.

4) Избор на оператор, който ще управлява целия процес по подбор на компании и ще предоставя услуги по инкубиране,  изготвяне на бизнес план и предоставяне на услуги на инкубатора.

5) Създаване на модел на ваучерна система като метод за разплащане в рамките на споделената научна инфраструктура.

6) Изграждане на уеб базирана софтуерна платформа за споделено ползване на оборудването.

7) Създаване на база данни за научната инфраструктура в различните локации в София, включително информация за съществуващите клъстери в България, както и научната инфраструктура, създадена/ придобита при изпълнение на техните проекти.

8) Организиране на рекламни кампании в страната и чужбина за представяне и увеличаване на популярността на научно-технологичния парк.

9) Изготвяне на специфични научни анализи за нуждите на технологичния парк, лабораториите, наематели или други заинтересовани.

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следния интернет адрес:  Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

Подаването на проектни предложения по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 30.09.2016 г.