Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

BG16RFOP002-5.005 „Осигуряване на техническа помощ за успешното изпълнение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Процедурата е с два крайни срока за кандидатстване.

По първия краен срок, в процес на изпълнение са:

Съгласно Заповед № РД-16-1645/20.12.2017 г., Бюджетна линия BG16RFOP002-5.005-0001 „Подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПИК и ОПИМСП съгласно действащото законодателство и съществуващите добри практики“;

Съгласно Заповед № РД-16-1647/20.12.2017 г., Бюджетна линия BG16RFOP002-5.005-0002 „Предоставяне на адекватна и навременна информация на обществото относно възможностите за финансиране на ОПИК, критериите, правилата и процедурите за участие и нейното изпълнение“ и

Съгласно Заповед  № РД-16-1646/20.12.2017 г., Бюджетна линия BG16RFOP002-5.005-0003 „Финансиране на основни и допълнителни възнаграждения на служителите от УО и всички други съпътстващи ги разходи съгласно националното законодателство и съществуващите добри практики“.

Процедурата е отворена за кандидатстване по втория краен срок до: 17.30 на 30.10.2020 г.


Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (УО на ОПИК 2014-2020) в качеството си на звено, предоставящо безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ на ОПИК (съгласно Заповед № РД-16-829/13.06.2017 г.) кани УО на ОПИК 2014-2020 в качеството му на конкретен бенефициент на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ на ОПИК (съгласно Заповед № РД-16-829/13.06.2017 г.) да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ въз основа на финансов план за бюджетни линии BG16RFOP002-5.005 „Осигуряване на техническа помощ за успешното изпълнение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Основната цел на процедурата е да се подкрепи успешното и добро управление на интервенциите по ОПИК и Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ (ОПИМСП) и да се надгради капацитетът в Управляващия орган и бенефициентите/кандидатите.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Индикативният бюджет по тази процедура е: 40 510 085.65 лева, като към този бюджет ще бъдат добавени неизразходваните средства от бюджетните линии за периода 2015-2017.  

Допустими за финансиране са следните дейности:  

1) Дейности, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПИК и ОПИМСП:

1.1. Дейности, свързани с управлението, приключването и оценката на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013;

1.2. Логистично и техническо обезпечаване на работата на Комитета за наблюдение;

1.3. Общо и специфично обучение на персонала на УО, вкл. изграждане и поддържане на капацитет в областта на държавните помощи (работни срещи, семинари, обмен на добри практики и опит и др.), както и обучения на служители от общата администрация на МИ, подпомагащи работата на УО;

1.4. Финансиране на основни и допълнителни възнаграждения на служителите от УО (вкл. осигурителни и здравни вноски и всички други съпътстващи ги разходи съгласно националното законодателство);

1.5. Извършване на оценки през програмния период, в т.ч. подготовка и изпълнение на план за оценка и последваща оценка на оперативните програми;

1.6. Предоставяне на техническа подкрепа, консултации, изследвания, анализ и проучвания, необходими за правилното програмиране, управление, наблюдение, оценка и контрол на оперативните програми;

1.7. Подкрепа на процесите на оценка и подбор на проекти (организация на оценителни комисии, база данни от независими експерти, притежаващи необходимата техническа експертиза, наемане на експерти, и др.), независими оценки на проекти;

1.8. Подкрепа за текущото наблюдение, финансовия контрол и одит, както и оценка на риска, мерки за борба с измами, нередности, анти- корупция;

1.9. Доставка/наем, ремонт, поддръжка и застраховки на движимо и недвижимо имущество, използвано от УО (вкл. помещения, обзавеждане, оборудване, автомобили, гориво, режийни и др.);

1.10. Командироване на служители на УО и на други лица, участващи в управлението на оперативните програми в рамките и извън пределите на РБ;

1.11. Доставка, разработване и поддръжка на компютъризирана информационна система (хардуер и софтуер) за нуждите на УО;

1.12. Подкрепа за разходи във връзка с дейностите по приключване на оперативните програми (closure);

1.13. Подкрепа за подготовката на следващия програмен период;

1.14. Други дейности, свързани с ресурсното и техническо обезпечаване изпълнението на оперативните програми.

2) Дейности по предоставяне на информация и информиране на обществото относно ОПИК:

2.1. Организиране на публични и информационни събития – информационни кампании, семинари, кръгли маси, конференции, изложби, изложения,  семинари за стимулиране на публичната подкрепа и отговорност за предлаганите инвестиции.

2.2. Разпространение на документация, информация и материали, свързани с изпълнението на ОПИК;

2.3. Актуализиране и поддръжка на интернет страница като ключов комуникационен канал;

2.4. Участия в предавания, разработване и разпространение на информационни филми и клипове, реклами и други медийни събития;

2.5. Публикации, бюлетини, брошури, постери, наръчници и др.;

2.6. Анализи и допитвания до общественото мнение - фокус групи, анкети, социологически проучвания и др.

3) Дейности по укрепване капацитета на кандидатите и бенефициентите на ОПИК:

3.1. Организиране и провеждане на обучения в подкрепа на капацитета на кандидати и бенефициенти с цел улесняване изпълнението на ОПИК в т.ч. идентифициране, адаптиране и прилагане на добри практики от други държави-членки на ЕС, съвместни инициативи и модели;

3.2. Изготвяне и изпълнение на оценки, анализи и планове за действие за укрепване на административния капацитет на кандидатите/бенефициентите на ОПИК;

3.3. Анализ на нуждите и очакванията на отделните групи кандидати/бенефициенти по ОПИК с оглед по-добро фокусиране на Програмата по отношение на трудностите и предизвикателствата, пред които са изправени.

Подаването на проектните предложения по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Първият краен срок за подаване на Формуляр за кандидатстване и финансов план по всяка от бюджетните линии е: 17:30 часа на 31.10.2017 г.

Вторият краен срок за подаване на Формуляр за кандидатстване и финансов план по всяка от бюджетните линии е: 17:30 часа на 30.10.2020 г.