Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

BG16RFOP002-4.003 „Техническа помощ за завършване на подготвителните дейности, необходими за старта на строителството на междусистемна газова връзка България – Сърбия“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. публикува информация за сключен административен договор по процедура чрез директно предоставяне BG16RFOP002-4.003 „Техническа помощ за завършване на подготвителните дейности, необходими за старта на строителството на междусистемна газова връзка България – Сърбия“.

В началото на м. октомври 2020 г. беше сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициент, подал проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне BG16RFOP002-4.003 „Техническа помощ за завършване на подготвителните дейности, необходими за старта на строителството на междусистемна газова връзка България – Сърбия“ на ОПИК 2014-2020 г., с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 5 468 820,00 лева.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 28 от ПМС №162/05.07.2016 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 публикува Списък на операциите.

 


 

МИНИСТЕРСТВО  НА ИКОНОМИКАТА

П О К А Н А

   за представяне на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент  

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020) кани „Булгартрансгаз“ ЕАД да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент: BG16RFOP002-4.003 „Техническа помощ за завършване на подготвителните дейности, необходими за старта на строителството на междусистемна газова връзка България – Сърбия“ по Приоритетна ос 4 „Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ“, Инвестиционен приоритет 4.1. „Подобряване на енергийната ефективност и сигурността на доставките чрез разработване на интелигентни системи за пренос на енергия“ на ОПИК  2014-2020.

Основната цел на процедурата  е да се осигурят необходимите условия за успешното осъществяване на подготвителните дейности, необходими за старта на строителството на междусистемната газова връзка България – Сърбия, като по този начин се гарантира сигурността и диверсификацията на енергийните доставки за страната и за страните от Югоизточна Европа.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Индикативният бюджет по тази процедура  е: 11 734 980 лева.  

Допустими за финансиране са следните дейности:

1). Извършване на спасителни теренни археологически проучвания.  

2). Извършване на изменение, съгласуване и одобрение на Подробния устройствен план – парцеларен план (ПУП - ПП) и актуализиране на регистрите на засегнатите имоти от сервитута и технологичните площадки.

3). Осигуряване на изходни данни, извършване на проучвателни дейности и анализи.

4). Изработване, съгласуване и одобряване на инвестиционен проект във фаза технически проект.  

5). Извършване оценка на съответствие с основните изисквания към строежите на техническия проект.

6). Придобиване на вещни права и учредяване на сервитут.

7). Дейности, свързани с организация и управление на проекта.

Пълният пакет  документи за кандидатстване (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) са публикувани на следния интернет адрес: www.opic.bg и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Крайният  срок за подаване на проектното предложение е 17:00 часа на 31.07.2020 г.