Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

BG16RFOP002-2.103 „Развитие на устойчива бизнес среда чрез осигуряване на ефективен надзор в областта на контрола на качеството на течните и твърдите горива“

УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура чрез директно предоставяне BG16RFOP002-2.103 „Развитие на устойчива бизнес среда чрез осигуряване на ефективен надзор в областта на контрола на качеството на течните и твърдите горива“ във връзка с прилагане на решение на Комитета за наблюдение на ПКИП 2021-2027 за удължаване на продължителността на проектите по процедурата от 24 на 26 месеца, взето на заседание, проведено на 26 май 2023 г.

Консолидирана версия на пакетa документи (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) по процедурата е публикуван и на страницата на Единния информационен портал: www.eufunds.bg.
Заповед на РУО на ОПИК и изменен пакет документи по процедура BG16RFOP002-2.103 „Развитие на устойчива бизнес среда чрез осигуряване на ефективен надзор в областта на контрола на качеството на течните и твърдите горива“ с конкретен бенефициент Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

 


Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедура: BG16RFOP002-2.103 „Развитие на устойчива бизнес среда чрез осигуряване на ефективен надзор в областта на контрола на качеството на течните и твърдите горива

През месец ноември 2021 г. беше сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проектно предложение BG16RFOP002-2.103 „Подпомагане развитието на устойчива конкурентоспособност и благоприятна бизнес среда за МСП посредством укрепване на техническия капацитет на органите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, контролиращи качеството на течните и твърдите горива“ подадено от ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР по процедура за директно предоставяне BG16RFOP002-2.103 „Развитие на устойчива бизнес среда чрез осигуряване на ефективен надзор в областта на контрола на качеството на течните и твърдите горива“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

По процедурата е сключен 1 административен договор с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 1 000 000.00 лева.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 28 от ПМС №162/05.07.2016 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" Управляващ орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 публикува списък на операциите.


МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

 

П О К А Н А

   за представяне на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент

 

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020) кани Държавната агенция за метрологичен и технически надзор да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент: BG16RFOP002-2.103 „Развитие на устойчива бизнес среда чрез осигуряване на ефективен надзор в областта на контрола на качеството на течните и твърдите горива“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК  2014-2020.

Основната цел на процедурата е да се предостави институционална подкрепа на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) за ефективен надзор в областта на контрола на качеството на течните и твърдите горива. 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Индикативният бюджет по тази процедура е:  1 000 000 лева.     

Допустими за финансиране са следните дейности:

1) Разработване и придобиване на инвестиционен проект за извършване на строително-монтажни работи (СМР) за изграждане на изпитвателна лаборатория за твърди горива.  

2) Извършване на строително-монтажни работи за изграждане и функциониране на изпитвателна лаборатория за твърди горива с цел осигуряване на специални условия на околната среда (температура, влага и др.) за работа на метрологичното и изпитвателното оборудване. 

3) Доставка на обзавеждане, необходимо за функционирането на изпитвателната лаборатория за твърди горива.

4) Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване, необходимо за целите на проекта.       

5) Консултантски услуги за подготовка/разработване на документация за предвидените по проекта обществени поръчки и осъществяване на контрол по изпълнението на дейностите по договорите за възлагане на обществени поръчки.

6) Дейности, свързани с организация и управление на проекта.

Пълният пакет документи за кандидатстване (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) са публикувани на следния интернет адрес: www.opic.bg и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

Крайният срок за подаване на проектното предложение е 16:30 часа на 06.08.2021 г.