Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

BG16RFOP002-2.064 „Предоставяне на подкрепа на БИМ за постигане на ефективност и устойчивост на националната инфраструктура по качество“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020) кани Българския институт по метрология (БИМ) да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент: BG16RFOP002-2.064 „Предоставяне на подкрепа на БИМ за постигане на ефективност и устойчивост на националната инфраструктура по качество“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК  2014-2020.

Основната цел на процедурата е да се предостави институционална подкрепа на Българския институт по метрология (БИМ) за повишаване качеството, ефективността и иновативността на предлаганите услуги от националната инфраструктура по качеството с цел осигуряване на условия за производство на по-безопасни и качествени български продукти.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Индикативният бюджет по тази процедура е:  2 700 000 лева.    

Допустими за финансиране са следните дейности:  

1). Изготвяне/извършване на проучвания, анализи, изследвания и други с цел подобряване и постигане на ефективност на работните/бизнес процесите, както и подготовка на предложения за нормативни промени.   

2). Разработване и въвеждане в експлоатация на Единна система за управление, контрол и анализ на дейностите (ЕСУКАД).

3). Доставка и монтаж на оборудване, необходимо за целите на проекта.    

4). Консултантски услуги за подготовка/разработване на документация за предвидените по проекта обществени поръчки и осъществяване на контрол по изпълнението на дейностите по договорите за възлагане на обществени поръчки.

5). Въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти: стандарт за управление на сигурността на информацията БДС EN ISO/IEC 27001:2017 или еквивалентен.

6). Организиране и провеждане на обучения на персонала на конкретния бенефициент във връзка с функционирането на Единната система за управление, контрол и анализ на дейностите (ЕСУКАД).

7).  Дейности, свързани с организация и управление на проекта.

Пълният пакет документи за кандидатстване (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) са публикувани на следния интернет адрес: www.opic.bg и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Крайният срок за подаване на проектното предложение е 17:00 часа на 20.02.2020 г.