Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

BG16RFOP002-2.004 „Предоставяне на институционална подкрепа на ДАМТН за повишаване на ефективността на надзор на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива“

През месец ноември 2016 г. беше сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проектно предложение, подадено от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) по процедура за директно предоставяне BG16RFOP002-2.004 „Предоставяне на институционална подкрепа на ДАМТН за повишаване на ефективността на надзор на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ възлиза на 1 999 953,82 лева / 1 022 560,15 евро.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 28 от ПМС №162/05.07.2016 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 публикува Списък на операциите съгласно т.1 от Приложение XII от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета“.


Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020) кани Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент:  BG16RFOP002-2.004 „Предоставяне на институционална подкрепа на ДАМТН за повишаване на ефективността на надзор на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП", Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП" на ОПИК.

Основната цел на процедурата е да се предостави институционална подкрепа на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) за повишаване качеството и ефективността на предлаганите услуги в областта на надзора на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Индикативният бюджет по тази процедура е: 2 000 000 лева.   

Допустими за финансиране са следните дейности:  

1). Разработване, внедряване, поддръжка и развитие на  информационна база данни за надзор на пазара. 

2). Разработване, внедряване, поддръжка и развитие на информационна база данни в областта на метрологичния надзор.

3). Разработване, внедряване, поддръжка и развитие на информационна база данни в областта на контрола на качеството на течните горива.

4). Разработване, внедряване, поддръжка и развитие на електронни регистри, предназначени за: 1/. постъпили сигнали и жалби; 2/. наложени принудителни административни мерки; 3/. оправомощени лица за извършване на проверки на средства за измерване; и 4/. други регистри във връзка с осъществяване на надзорните и контролни функции на конкретния бенефициент. 

5). Подобряване на техническото обезпечаване на контролните и надзорни дейности, осъществявани от конкретния бенефициент, посредством доставка на измервателно и изпитвателно оборудване и специализирани моторни превозни средства.  

6). Консултантски услуги за подготовка/разработване на документация за предвидените по проекта обществени поръчки и осъществяване на контрол по изпълнението на дейностите по договорите за възлагане на обществени поръчки.

7).  Дейности, свързани с организация и управление на проекта.

8). Одит на проекта.

9). Дейности, свързани с информация и комуникация на проекта.

Пълният пакет документи за кандидатстване (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) са публикувани на следния интернет адрес: www.opic.bg и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Крайният срок за подаване на проектното предложение е 17:30 часа на 21.09 2016 г.