Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

BG16RFOP002-2.003 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейските и международните пазари чрез подкрепа дейността на ИАНМСП“

През месец декември 2016 г. беше сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проектно предложение, подадено от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия по процедура за директно предоставяне BG16RFOP002-2.003 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейските и международните пазари чрез подкрепа дейността на ИАНМСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Към настоящия момент по процедурата, която е с два крайни срока за кандидатстване са сключени 3 броя административни договори с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 9 779 000,00 лева / 4 999 923,31 евро.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 28 от ПМС №162/05.07.2016 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 публикува Списък на операциите съгласно т.1 от Приложение XII от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета“.


Във връзка със сключване на административни договори по проектни предложения, подадени от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия по процедура за директно предоставяне BG16RFOP002-2.003 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейските и международните пазари чрез подкрепа дейността на ИАНМСП“, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП", Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП", Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, публикува Списък на операциите съгласно т.1 от Приложение XII от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета". 


СЪОБЩЕНИЕ

УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура чрез директно предоставяне № BG16RFOP002-2.003 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейските и международните пазари чрез подкрепа дейността на ИАНМСП“

Във връзка с настъпили промени в нормативната уредба, следващи от § 3 от Допълнителните разпоредби на ПМС № 162/2016 г., § 3 и § 8 от Преходните и заключителните разпоредби на ПМС № 189/2016 г., и § 2, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Наредба за администриране на нередности по европейските структурни и инвестиционни фондове (приета с ПМС № 173 от 13.07.2016 г., обн., ДВ, бр. 57 от 22.07.2016 г.), със Заповед №РД-16-889/12.09.2016 г. на ръководителя на Управляващия орган са направени изменения в:


Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК) кани Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) да представи проектни предложения по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ:  BG16RFOP002-2.003 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейските и международните пазари чрез подкрепа дейността на ИАНМСП“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП", Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП" на ОПИК.

Основната цел на процедурата е да се повиши качеството и количеството на услугите, предоставяни на българските предприятия, чрез осигуряване на институционална подкрепа на ИАНМСП за подобряване на бизнес средата, увеличаване дела на експортно-ориентираните малки и средни предприятия (МСП) и стимулиране на инвестициите в технологични и иновативни производства.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Индикативният бюджет по тази процедура е: 9 779 150 лева.

Допустими за финансиране са следните дейности:  

1) Подкрепа за участието на български МСП в  промоционални дейности в страната и в чужбина с цел популяризиране на българското производство.

2) Пилотно разработване и въвеждане на инструменти за дигитален маркетинг и онлайн търговия, предназначени за българските предприятия с цел придобиване на умения за излизане на, разширяване и укрепване на позициите на външни пазари.

3) Надграждане и поддръжка на уеб-базираната платформа за предоставяне на информация относно чужди пазари и свързване на българските предприятия с чуждестранни партньори за подобряване на експортния им потенциал.

4) Достъп до специализирани бази данни и специализирани издания във връзка с осъществяване на дейностите за подкрепа на МСП.  

5) Консултантски услуги за подготовка/разработване на документация за предвидените по проекта обществени поръчки.

6) Дейности, свързани с организация и управление на проекта. 

7) Одита на проекта с фактически констатации.

8) Дейности по информация и комуникация.

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следния интернет адрес: www.opic.bg и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Крайните срокове за подаване на проектни предложения са, както следва:

Първи краен срок – 12.09.2016 г.

Втори краен срок – 31.05.2017 г.