Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Започна изплащането на безвъзмездната помощ по сключените договори от шеста оценителна сесия по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Стартира процесът за изплащане на помощта по сключените административни договори от шеста оценителна сесия по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, която възлиза общо в размер на 7 193 675,23 лева.

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува списък на одобрени за финансиране проектни предложения по девета оценителна сесия, включваща проекти с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-8001 до № BG16RFOP002-2.073-9000, за които оценката е приключила:

- Списък на финансирани проектни предложения и размера на предоставяната безвъзмездната финансова помощ

Размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ по одобрени за финансиране 448 броя проектни предложения от публикувания списък по девета оценителна сесия на процедурата възлиза на стойност 3 713 609,82 лева.

Резултатите от оценката за останалите проектни предложения включени в девета оценителна сесия, за които оценката все още не е приключила, ще бъдат допълнително публикувани.