Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Започна изплащането на БФП по сключените договори от четвърта оценителна сесия по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) стартира плащанията по 848 броя сключени административни договори с одобрени за финансиране кандидати от четвърта оценителна сесия по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на обща стойност 7 062 582.68 лв.

От включените в оценка по шеста оценителна сесия 990 проектни предложения с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-5001 до № BG16RFOP002-2.073-6000, по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, са одобрени допълнително за финансиране 287 проекта.

- Допълнителен Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставяната безвъзмездната финансова помощ;

- Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им;

- Списък на оттеглените проектни предложения.

Размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ по допълнително одобрените за финансиране проектни предложения от публикувания списък по шеста оценителна сесия на процедурата възлиза на стойност 2 363 291.91 лева. С тях общо одобрените за финансиране проектни предложения от сесията е 862 броя със стойност на предоставената безвъзмездна финансова помощ в размер на 7 193 675.23 лева.