Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

ВЪЗОБНОВЯВАТ СЕ ДЕЙНОСТИТЕ ПО СКЛЮЧВАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРИ ПО ОПИК

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК) уведомява своите бенефициенти и заинтересованите страни, че са предприети необходимите действия за това всички дейности по сключването и изпълнението на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПИК, както и плащанията по тях, да бъдат възобновени от 10 януари 2022 г., понеделник.