Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

УО НА ОПИК ОДОБРИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 1973 БР. ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НАД 15,5 МЛН.ЛВ ПО 20, 22, 23 и 26 ОЦЕНИТЕЛНИ СЕСИИ НА ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.073 ПОДКРЕПА НА МИКРО-И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID 19

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува резултати от частично приключила оценка по следните четири оценителни сесии по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на ОПИК:

- двадесета сесия, включваща проекти с номера от BG16RFOP002-2.073-19001 до BG16RFOP002-2.073-20000 включително, по която се предлагат за одобрение 685 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ - 5 434 965.53 лева;

- двадесет и втора сесия, включваща проекти с номера от BG16RFOP002-2.073-21001 до BG16RFOP002-2.073-22000 включително, по която се предлагат за одобрение 650 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ - 5 052 562,69 лева;

- двадесет и трета сесия, включваща проекти с номера от BG16RFOP002-2.073-22001 до BG16RFOP002-2.073-23000 включително вкл., по която допълнително се предлагат за одобрение 10 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 93 958.00 лева;

- двадесет и шеста сесия, включваща проекти с номера от BG16RFOP002-2.073-25001 до BG16RFOP002-2.073-26000 включително, по която се предлагат за одобрение 628 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 4 925 316,84 лева.

Общият брой на одобрените за финансиране проектни предложения съгласно настоящите публикувани списъци по горепосочените четири оценителни сесии е 1973 броя с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ - 15 506 803.06 лева, както следва:

 

 

 

 

Резултатите от оценката за останалите проектни предложения,  включени в 20-та, 22-ра, 23-та и 26-та оценителни сесии на процедурата, за които оценката все още не е приключила, ще бъдат допълнително публикувани.