Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

УО на ОПИК организира срещи с бизнеса и научните организации за обсъждане на концепция за подкрепа на Регионални иновационни центрове

Управляващият орган  на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 /УО на ОПИК/ организира провеждането на срещи с бизнеса и научните организации на регионално ниво, на които да бъде представена и обсъдена концепцията за използване на средствата от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 за процедура по ОПИК за подкрепа на Регионални иновационни центрове.

Фокусът на срещите ще бъде върху идентифициране на конкретните потребности на бизнеса и науката, както и получаване на обратна връзка (предложения, препоръки, мнения) за параметрите на процедурата – допустими кандидати, допустими дейности, допустими разходи, бюджет на процедурата, размер на БФП и др.

На база на анализ за активността на предприятията по процедурите по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ на ОПИК по основните градове в страната и по тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация, УО на ОПИК ще проведе 6 регионални срещи в следните градове: Стара Загора, Пловдив, Благоевград, Плевен, Русе и Варна.

Регионалните срещи са открити и ще се проведат по следния график: