Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

УО на ОПИК публикува Списък на предложените за финансиране и Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения по процедура № BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Във връзка с приключване на работата на Оценителната комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените проектни предложения по процедура на подбор на проекти № BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува:

От общо 956 броя проектни предложения, които са обект на оценка по процедурата, предложени за финансиране са 920 броя проектни предложения с обща препоръчана от комисията сума на безвъзмездната финансова помощ в размер на 93 336 961.26 лева/ 47 722 430.51 евро.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени да представят доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент, включително на правилата в Условията за кандидатстване.

На кандидатите, включени в списъка на предложените за отхвърляне проектни предложения ще бъде издадено мотивирано решение, с което се отказва предоставянето на безвъзмездна финансова помощ и в което ще са посочени конкретните основания за отхвърляне. Решенията за отказ от предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ще бъдат изпращани чрез ИСУН 2020.