Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

УО на ОПИК публикува Ръководство за изпълнение на договори по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19“

Със Заповед РД-16-134/05.02.2021 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е одобрено ръководство за изпълнение на административни договори за БФП по процедура за ПБФП BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване  на икономическите последствия от пандемията COVID 19“.