Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

УО на ОПИК публикува резултати от извършена преоценка по процедура BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“

Във връзка с влязло в сила съдебно Решение № 4866/15.04.2021 г. на Върховния административен съд, Решение РД-16-920/14.06.2021 г. на Ръководителя на УО на ОПИК и приключване на работата на Оценителната комисия за повторна комплексна оценка на проектно предложение с рег. № BG16RFOP002-2.073-0603, подадено от „СВЕМАР КОНСУЛТ“ ООД, проектно предложение с рег. № BG16RFOP002-2.073-13452, подадено от „ТОП КЛАС М“ ЕООД и проектно предложение с рег. № BG16RFOP002-2.073-17859, подадено от „КРИСТИ 1“ ЕООД по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 (ОПИК), Управляващият орган на ОПИК публикува:

 

Списък на предложените за финансиране проектни предложения и размера на предоставената безвъзмездна финансова помощ.