Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

УО НА ОПИК ПУБЛИКУВА РЕШЕНИЯ ЗА ЧАСТИЧНА ОТМЯНА НА СПИСЪЦИТЕ С ОТХЪРЛЕНИТЕ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Във връзка със стартиране на преоценката на предложените 3 354 проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Управляващия орган на ОПИК публикува Решение № РД-16-1380/10.12.2020 г. на основание чл. 156, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, изменено с  Решение № РД-16-1446/18.12.2020 г. за частично оттегляне на списъците на отхвърлените кандидати по процедурата, представляващи индивидуални административни актове по смисъла на чл. 21, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикувани на интернет страницата на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ съответно на 05.06.2020 г.; 18.06.2020 г.; 26.06.2020 г.; 01.07.2020 г.; 10.07.2020 г.; 21.07.2020 г.; 28.07.2020 г.; 06.08.2020 г.; 14.08.2020 г.; 19.08.2020 г.; 25.08.2020 г.; 28.08.2020 г.; 03.09.2020 г.; 04.09.2020 г.; 11.09.2020 г.; 16.09.2020 г.; 18.09.2020 г. и 24.09.2020 г. и Решение № РД-16-1381/10.12.2020 г. на основание чл. 99, т. 6 във връзка с чл. 21, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс за частично оттегляне на списъците на отхвърлените кандидати по процедурата, представляващи индивидуални административни актове по смисъла на чл. 21, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, публикувани на интернет страницата на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ съответно на 05.06.2020 г.; 18.06.2020 г.; 26.06.2020 г.; 01.07.2020 г.; 10.07.2020 г.; 21.07.2020 г.; 28.07.2020 г.; 06.08.2020 г.; 14.08.2020 г.; 18.08.2020 г.; 25.08.2020 г.; 28.08.2020 г.; 03.09.2020 г.; 04.09.2020 г.; 16.09.2020 г. и 24.09.2020 г.

Всички кандидати, включени в Решение № РД-16-1380/10.12.2020 г., изменено с  № РД-16-1446/18.12.2020 г.,  и Решение № РД-16-1381/10.12.2020 г., ще бъдат уведомени индивидуално чрез профилите им в ИСУН 2020 като не следва да връщат отговор на изпратената от Управляващия орган комуникация, нито да прикачат  документи към нея.

След стартиране на оценката по процедурата, уведомленията за повторно отстраняване на нередовности ще се изпращат само и единствено чрез профила на кандидата в ИСУН 2020 в низходящ ред поетапно от оценителната комисия, която ще започне повторното разглеждане на проектните предложения от 28 оценителна сесия, като ще Ви бъде предоставен едноседмичен срок за представяне на изисканите документи.

ВАЖНО! Кандидати, включени в публикувания Списък на идентифицираните проектни предложения, които да бъдат преоценени, но за които междувременно съдът се е произнесъл с решение по същество в полза на Управляващия орган, и това решение е влязло в сила, подадените от тях проектните предложения няма да бъдат преоценявани, тъй като е налице влязло в сила съдебно решение и волята на съда е задължителна за Управляващия орган.