Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

УО на ОПИК публикува изменен и допълнен пакет документи по процедура чрез директно предоставяне BG16RFOP002-1.003 Фаза 2 на проект „Създаване на научно-технологичен парк“

УО на ОПИК публикува изменен и допълнен пакет документи по процедура чрез директно предоставяне BG16RFOP002-1.003 Фаза 2 на проект „Създаване на научно-технологичен парк“

Във връзка с постъпило писмо от Министерство на финансите относно съгласуване на пакета документи (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях) с правилата за държавни помощи по Компоненти 3, 4 и 5 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Фаза 2 на проект „Създаване на научно-технологичен парк“, обявена в рамките на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, със Заповед РД-16-321/08.03.2017 г. на ръководителя на Управляващия орган са направени изменения в:

  1. „Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ”, (Приложение И) към Условията за изпълнение.