Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

УО на ОПИК публикува информационни материали във връзка с провежданите обучения на бенефициенти по процедура № BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”

Информационни материали във връзка с провежданите обучения на бенефициенти по процедура № BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”

Презентации от обучението

1. Финансово изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ

2. Администриране на нередности

3. Процедури за избор на изпълнител

4. Техническо изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ

5. Инструкция за отчитането на ДБФП в ИСУН 2020