Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

УО на ОПИК публикува актуализирана Инструкция за отчитане на ДБФП в ИСУН 2020, версия 4

УО на ОПИК публикува актуализирана  Инструкция за бенефициентите по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСOБНОСТ“ 2014-2020 ОТНОСНО ОТЧИТАНЕТО НА ДОГОВОРИТЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ В ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020 (ИСУН 2020)" .
 

 

Инструкция, версия 4/19.05.2017