Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

УО НА ОПИК ОДОБРИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НОВИ 1058 БР. ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОЧТИ 8,4 МЛН.ЛВ. ПО 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 И 28 СЕСИИ НА ПРОЦЕДУРА “ПОДКРЕПА НА МИКРО-И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19”

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува резултати от частично приключила оценка по следните осем оценителни сесии по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на ОПИК:

- двадесета сесия, включваща проекти с номера от BG16RFOP002-2.073-19001 до BG16RFOP002-2.073-20000 включително, по която допълнително се предлагат за одобрение 2 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 13 980,00 лева;

- двадесет и първа сесия, включваща проекти с номера от BG16RFOP002-2.073-20001 до BG16RFOP002-2.073-21000 включително, по която допълнително се предлагат за одобрение 13 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 95 205,48 лева;

- двадесет и втора сесия, включваща проекти с номера от BG16RFOP002-2.073-21001 до BG16RFOP002-2.073-22000 включително, по която се допълнително предлагат за одобрение 35 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 288 821,15 лева;

- двадесет и четвърта сесия, включваща проекти с номера от BG16RFOP002-2.073-23001 до BG16RFOP002-2.073-24000 включително, по която допълнително се предлагат за одобрение 12 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 93 412,79 лева;

- двадесет и пета сесия, включваща проекти с номера от BG16RFOP002-2.073-24001 до BG16RFOP002-2.073-25000 включително, по която допълнително се предлагат за одобрение 5 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 39 893,76 лева;

- двадесет и шеста сесия, включваща проекти с номера от BG16RFOP002-2.073-25001 до BG16RFOP002-2.073-26000 включително, по която допълнително се предлагат за одобрение 2 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 13 664,00 лева.

- двадесет и седма сесия, включваща проекти с номера от BG16RFOP002-2.073-26001 до BG16RFOP002-2.073-27000 включително, по която се предлагат за одобрение 611 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 4 834 469,52 лева.

- двадесет и осма сесия, включваща проекти с номера BG16RFOP002-2.073-11647, BG16RFOP002-2.073-22259 и от BG16RFOP002-2.073-27001 до BG16RFOP002-2.073-27623 включително, по която се предлагат за одобрение 378 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 3 009 592,83 лева.

 

Общият брой на одобрените за финансиране проектни предложения съгласно настоящите публикувани списъци по горепосочените осем оценителни сесии е 1 058 броя с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 8 389 039,53 лева, както следва:

 

Резултатите от оценката за останалите проектни предложения,  включени в оценителните сесии на процедурата, за които оценката все още не е приключила, ще бъдат допълнително публикувани.

 

До момента по процедурата са изплатени средства по 15 523 броя договори до 19 оценителна сесия включително на обща стойност 128 026 933,73 лв.

Одобрени за финансиране са 21 190 броя проектни предложения, подадени в рамките на общо двадесет и осем оценителни сесии, по които стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 172 847 133,74 млн. лева.