Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

УО на ОПИК обявява процедура чрез директно предоставяне BG16RFPR001-3.001 „Осигуряване на техническа помощ за успешното изпълнение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ за периода 2021-2027 г.“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“  2021-2027  (УО на ПКИП 2021-2027) в качеството си на звено, предоставящо безвъзмездна финансова помощ по приоритет 3 „Техническа помощ“ на ПКИП (съгласно Заповед № РД-02-16-626/16.12.2022 г. на министъра на иновациите и растежа) кани УО на ПКИП 2021-2027 в качеството му на конкретен бенефициент на безвъзмездна финансова помощ по приоритет 3 „Техническа помощ“ на ПКИП (съгласно Заповед № РД-02-16-626/16.12.2022 г. на министъра на иновациите и растежа) да представи финансов план за бюджетна линия по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ въз основа на финансов план за бюджетни линии BG16RFPR001-3.001 „Осигуряване на техническа помощ за успешното изпълнение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ за периода 2021-2027 г.“.

Основната цел на процедурата е да се повиши ефективността на Управляващия орган (УО) на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ за периода 2021-2027 г., да се подобри капацитетът на бенефициентите на програмата и да се осигури информираност за мерките по нея.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Процедурата се реализира в режим „непомощ“ извън обхвата на чл. 107 от Договора за функциониране на Европейския съюз.

Индикативният бюджет по тази процедура е: 89 344 452 лева.  

Подробна информация и пълния пакет документи за кандидатстване можете да намерите на интернет страницата на Министерство на иновациите и растежа и в ИСУН 2020.