Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

УО на ОПИК 2014-2020 преустановява провеждането на публични събития, свързани с изпълнението на ОПИК и ОПИМСП

На основание т. 6, б. „б“ от Решение № 159 на Министерски съвет от 08.03.2020 г., Заповед № РД-01-117/08.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, препоръките на Световната здравна организация и Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, както и предприемането на превантивни мерки срещу разпространението на грип, остри респираторни заболявания и на COVID-19 (коронавирус), Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ преустановява провеждането на публични събития, свързани с изпълнението на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020, в това число:

 

 

 

 

Управляващият орган ще предостави допълнителна информация относно възобновяването на мероприятия, свързани с изпълнението на оперативните програми на интернет страницата на УО на ОПИК, при настъпили промени и решения в национален мащаб.

Екипът на Управляващия орган изказва благодарност за проявеното разбиране!