Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

С оглед оптимизиране на процеса по верификация на разходите, УО на ОПИК публикува

„УКАЗАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ ПРИ ПОДАВАНЕТО НА ОТЧЕТИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.089 „ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“ в Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020)“.