Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

СЪОБЩЕНИЕ по т. 6 от Раздел II на Приложение № 2 на Постановление № 302 на МС от 29.09.2022 г. за създаване на КН на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021-2027

Подробна информация и пълния пакет документи можете да намерите на интернет страницата на Министерство на иновациите и растежа (МИР), раздел програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията (ПКИП) и на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове.