Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

ПРИКЛЮЧИ ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.040 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ ПО ОПИК

С проведения днес в гр. София информационен ден приключи информационната кампания, която Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 /ОПИК/ организира за представяне на процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“.

Информационният ден беше открит от г-жа Лилия Иванова, заместник-министър на икономиката, която подчерта, че по тази процедура се дава съществено предимство на предприятията, които до този момент нямат сключени договори по Оперативната програма (както в рамките на настоящия програмен период, така и в рамките на предходния програмен период) като по този начин се цели да бъдат насърчавани предприятия, които не са участвали с проекти по ОПИК. „В рамките на тази процедурата сме се опитали да заложим максимално обективни критерии за оценка и по този начин субективният елемент при оценяването е сведен до минимум. Продължаваме да следваме тенденцията за облекчаване на административната тежест за предприятията като сме заложили извършването на проверки по служебен път във всички случаи, където това е възможно“ допълни още заместник-министърът.

Процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ е 11-тата поред процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез конкурентен подбор, която УО на ОПИК обявява в рамките на настоящия програмен период. Тя цели подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал и е с бюджет от 75 млн. евро. Крайният срок за кандидатстване по нея е 16.30 часа на 21 май 2019 г.

 

Презентацията от информационната кампания може да видите ТУК.