Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

ПРИКЛЮЧИ ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.016 „РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИ КЛЪСТЕРИ“ ПО ОПИК

С проведения на 11.09.2019 г., в гр. София, информационен ден приключи информационната кампания, която Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” /ГД ЕФК/, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 /ОПИК/ организира с цел представяне на процедура BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“.

В рамките на информационната кампания, всички заинтересовани страни, след като зададоха своите въпроси получиха повече информация за основните моменти от процедурата, етапите на оценка и последващото изпълнение.

По време на информационните дни беше обърнато внимание, че подкрепата по настоящата процедура е насочена към стимулиране на иновационната дейност на вече съществуващи клъстери с изградена структура и връзки между отделните членове. Фокус бе поставен върху целта на процедурата стимулиране на иновационната дейност чрез съвместно използване на съоръжения, обмен на познания и опит и трансфер на знания. Очаква се чрез подкрепата по процедурата да се постигне засилване на връзките и сътрудничеството между клъстера и научноизследователските, иновационните и академичните организации.

Процедурата за „Развитие на иновационни клъстери“ е 12-та по ред процедура за предоставяне на БФП чрез конкурентен подбор, която ОПИК обявява в рамките на настоящия програмен период. Общият бюджет по нея е в размер на 29 924 199 лв. (15 300 000 евро)

 

Крайният срок за кандидатстване е 26.10.2019 г., до 16.00 часа.

 

Презентация от информационната кампания може да намерите ТУК.