Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Презентация от срещите с бизнеса и научните организации за обсъждане на Концепция за подкрепа на Регионални иновационни центрове

Във връзка с проведените в периода 5-14 ноември 2018 г. срещи с бизнеса и научните организации в Стара Загора, Пловдив, Благоевград, Плевен, Русе и Варна, на които беше представена и обсъдена Концепцията за процедура по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) за подкрепа на Регионални иновационни центрове, Управляващият орган на ОПИК публикува презентацията, представена на тези срещи.

 

Предложения и коментари по горепосочения документ, както и по самата Концепция, публикувана по-рано в секция „Новини“, могат да се изпращат в срок до 20.12.2018 г. (включително) на следната електронна поща: ric@mi.government.bg.

 

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат Word