Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Постъпилите до момента проектни предложения по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ са 24 087 броя на стойност над 197 млн. лева.

Постъпилите до момента проектни предложения по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ са 24 087 броя на стойност над 197 млн. лева.

На 15.05.2020 г. официално стартира оценката на подадените по процедурата проектни предложения, по реда на тяхното  постъпване, в отделни оценителни сесии от по 1000 проекта. Извършват се предвидените в Условията за кандидатстване по процедурата служебни проверки в Националната агенция по приходите, Националния статистически институт, Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" и други институции и ведомства. След получаването и обработването на информацията от служебните проверки ще се пристъпи към поетапното изпращане на уведомления до кандидатите за отстраняване на установените във връзка с подадените проектни предложения нередовности. Уведомленията ще се изпращат през ИСУН 2020 чрез електронния профил на кандидата. Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата кандидатите следва да представят липсващите документи/отстранят нередовностите в срок от 3 (три) работни дни, считано от датата на електронното изпращане на уведомлението в ИСУН 2020.

Съгласно Условията за кандидатстване след приключване на оценката списък на одобрените за финансиране кандидати ще бъде публикуван на страницата на ОПИК поне 3 дни преди подписване на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.