Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Официално ще бъдат раздадени сключените договори по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на ОПИК

Официално ще бъдат връчени сключените договори по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК).

По процедурата бе извършена оценка на 927 проектни предложения с размер на заявената безвъзмездна финансова помощ /БФП/ 720 605 424 лева. Сключените към момента договори са 229 с общ размер на предоставената БФП 165 458 305,60 лева.

Церемонията по връчването на сключените договори ще се проведе на 24 август 2017 г. /четвъртък/,  от 10.00 часа, в Гранд Хотел София, ул. „Гурко“ №1, Конферентна зала „София“. Регистрацията е от 09.15 часа.

Процедурата е обявена по Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“, Инвестиционен приоритет 3.1 „Енергийни технологии и енергийна ефективност”, Специфична цел  3.1. “Намаляване на енергийната интензивност на икономиката” на Оперативната програма.

Основната й цел е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.