Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Обучения за кандидати по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ по ОПИК

Във връзка с обявената процедура за подбор на проекти  BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ по ОПИК се организират две еднодневни обучения на 09.03.2017 г. и 10.03.2017 г. в гр. София.

Обучението е практически насочено и представя целия процес по разработване и подаване на проектно предложение по тази процедура.

В него могат да участват само кандидати, които са подали заявления за категоризация до Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).

За да се включите в планираните обучения, можете да заявите вашето участие на тел.: 02 944 51 09, факс: 02 944 51 18 или на e-mail: org@dicon-bg.com

 

Покана