Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Обществена консултация относно фондовете на ЕС в областта на политиката на сближаване

Обществена консултация относно фондовете на ЕС в областта на политиката на сближаване

Европейската комисия стартира процеса на подготовка на предложенията за законодателни пакети от мерки, свързани с подкрепата, предоставяна по линия на Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода след 2020 г.

В тази връзка ЕК стартира онлайн обществена консултация с всички заинтересовани страни, която ще бъде отворена до 8 март 2018 г.  Целта на консултацията е да се подпомогне процеса на изготвяне на предложенията за пакети от мерки, касаещи бъдещата кохезионна политика. В предложенията, които ще бъдат изготвени, ще залегнат основните приоритети/области за инвестиции за периода след 2020 г. в контекста на непрекъснато нарастващи предизвикателства за Европейския съюз като целта ѝ е да се съберат мненията на всички заинтересовани страни за това как да се извлече максимална полза от всяко евро от бюджета на ЕС.   

В настоящата консултация могат да участват всички граждани и заинтересовани страни, които се интересуват от политиката на сближаване, включително бенефициери по програмите и фондовете на ЕС, като например национални, регионални и местни органи, междуправителствени и неправителствени организации, академични институции, организации на гражданското общество и предприятия.

Можете да споделите Вашата гледна точка като попълните онлайн въпросника, достъпен и на  български език, на следните интернет адреси:

 https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-cohesion_en#target_group;

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2eec41ff-e859-c4c9-1b47-86c508612517