Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Концепция за използване на средствата от ОПНОИР за процедура по ОПИК за подкрепа на Регионални иновационни центрове

Концепция за използване на средствата от ОПНОИР за процедура по ОПИК за подкрепа на Регионални иновационни центрове

 

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) публикува за информация Концепция за използване на средствата от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР) за процедура по ОПИК за подкрепа на Регионални иновационни центрове.

Процедурата предвижда подкрепа на съвместни проекти, инициирани от няколко предприятия с висок иновативен потенциал в сътрудничество с научноизследователска/и организация/и, които да имат за резултат създаването на научноизследователски и иновативен капацитет за подпомагане и развитие на местната икономика съгласно приоритетите на регионалната специализация на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС). Основен акцент на процедурата се поставя на ползването на научноизследователския и развоен потенциал на научните организации в своеобразни подпомагани „регионални иновационни центрове“ за създаване на нови продукти, услуги и процеси. Ще се подпомагат инвестициите в отворени и споделени научно-приложни и иновационни инфраструктури с цел да се засилят сътрудничеството, работата в мрежа и трансфера на знания, включително и чрез офиси за технологичен трансфер.

УО на ОПИК предвижда в края на м. октомври и началото на м. ноември 2018 г. да поведе регионални срещи за представяне и обсъждане на Концепцията с представители на бизнеса и научноизследователски организации. Фокусът на срещите ще бъде върху идентифициране на конкретните потребности на бизнеса и науката, както и получаване на обратна връзка за параметрите на процедурата – допустими кандидати, допустими дейности, допустими разходи, бюджет на процедурата, размер на БФП и др. Графикът за провеждане на срещите ще бъде публикуван допълнително.