Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Фонд на фондовете стартира процедура за избор на мениджър на Фонд за технологичен трансфер

Фонд на фондовете (ФнФ) започна процедура за избор на финансов посредник за управлението на Фонд за технологичен трансфер (ФТТ). Инструментът е подкрепен със средства от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Предоставеният публичен ресурс е в размер на 56.3 млн. лв. Очаква се посредством привлеченото допълнително съфинансиране от частни инвеститори общата сума да достигне 75.5 млн. лв.

Фондът за технологичен трансфер представлява специфичен финансов инструмент, който ще осигурява дялови и квази-дялови инвестиции, за подпомагане на трансфера на технологии в България в сътрудничество с научно-изследователски организации.

Целта на Фонда е да спомогне за осъществяване на връзка между наука и бизнес, чрез създаване на благоприятна среда за развитие на иновациите, произхождащи от университети, технологични паркове, научни лаборатории и други звена по пътя им към комерсиализация на резултатите. ФТТ ще създава добри практики в сферата на инвестициите в развойна дейност.

Структурата на финансовия инструмент изисква да бъде реализиран с фокус върху инвестициите за развитие на потенциала в следните четири тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 г.:

 

След проведените пазарни консултации и предвид препоръките на участниците в тях, ФТТ е структуриран като един инвестиционен фонд разделен на два под-фонда, както следва:

Под-фонд „Ранен етап“, с бюджет от 4.9 млн. лв. до максимум 9.8 млн. лв. от ангажирания ресурс на Фонд на фондовете. Той ще е насочен към осигуряване на подкрепа на стартиращи предприятия, основно за доказване на концепция, на етап ускоряване и начален етап; индивидуалните инвестиции могат да бъдат от 30 хил. лв. до 391 хил. лв.

Под-фонд „Комерсиализация“, с остатъка от ресурса е насочен в подкрепа на предприятия, които въвеждат иновация и/или инвестират в масовизацията и в развитието на продажбите на нов продукт/услуга; индивидуалните инвестиции са с максимален размер от 5.9 млн. лв., но  могат да достигнат до 10 млн. лв. при мотивирано искане от страна на избрания фонд мениджър.

Допустимите за подкрепа бизнеси обхващат, както новосъздадени, малки и средни, така и големи предприятия.

Срокът на Фонда за технологичен трансфер ще е с период  от 10 г., с възможност за удължаване до 2 г.

При избора на фонд мениджър, който ще управлява ФТТ, основни изисквания ще са опитът в дялови инвестиции, както в сътрудничество с научно-изследователски организации, така и в иновативни предприятия. От посредника се очаква да предложи висока експертност на екипа, съчетаваща изследователски опит и инвестиционна практика.

Кандидатите за фонд мениджъри могат да подават оферти в офиса на Фонд на фондовете в срок до 19.12.2019 г.

Процедурата за участие, както и съответните документи, могат да бъдат открити на следния адрес: http://www.fmfib.bg/bg/buyer/procedure/49