Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

БЛИЗО 85 МЛН. ЛВ. СА ИЗПЛАТЕНИ ПО ОПИК НА МИКРО- И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ COVID-19

Общо изплатените до момента безвъзмездни средства към българските фирми по Процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ са в размер на 84 825 339,31 лв. /до дванадесета оценителна сесия включително/.

До момента Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 /ОПИК/ е одобрил за финансиране 10 961 броя проектни предложения, по които стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 87,3 млн. лева. Сключени са 10 957 броя административни договора

Приключи оценката по четиринадесета оценителна сесия, включваща 991 проектни предложения с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-13001 до № BG16RFOP002-2.073-14000, по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.  Одобрените за финансиране проектни предложения от сесията са 775 броя, като стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 6 377 240,95 лв.

- Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставяната безвъзмездната финансова помощ;

- Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им;

- Списък на оттеглените проектни предложения.