Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

BG16RFOP002-2.011 „Подобряване на бизнес средата за българските производители и създаване на условия за изпитване на съоръжения чрез подкрепа за дейността на Български институт по метрология“

BG16RFOP002-2.011 „Подобряване на бизнес средата за българските производители и създаване на условия за изпитване на съоръжения чрез подкрепа за дейността на Български институт по метрология“

 

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

П О К А Н А

за предоставяне на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на конкретен бенефициент, съгласно чл. 25, ал 1, т.2 от ЗУСЕСИФ

 

 Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020) кани Български институт по метрология (БИМ) да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент:  BG16RFOP002-2.011 „Подобряване на бизнес средата за българските производители и създаване на условия за изпитване на съоръжения чрез подкрепа за дейността на Български институт по метрология“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП", Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП" на ОПИК  2014-2020.

 Основната цел на процедурата е да се осигури  предоставянето на подобрени услуги и развита благоприятна среда и инфраструктура за нуждите на бизнеса, в подкрепа на иновационната дейност за осигуряване на метрологична проследимост, извършване на качествен и надежден метрологичен контрол на средствата за измерване и провеждане на стандартизирани изпитвания за електромагнитна съвместимост и безопасност, чрез модернизация, оборудване и разширяване обхвата на дейност на еталонните, изпитателни и проверочни лаборатории в БИМ.

 Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Индикативният бюджет по тази процедура е: 4 000 000 лева.  

Допустими за финансиране са следните дейности:  

1). Модернизиране и оборудване на лаборатория за изпитване на средства за измерване за целите на одобряване на типа по отношение на механични и електрически характеристики, както и импулсни и електромагнитни характеристики, които да способстват интегрирането на български предприятия в международните структури според изискванията на европейското законодателство.

2). Оборудване на лаборатория за изпитване на софтуер, използван в средствата за измерване с цел предлагане на подобрени услуги на МСП в областта на изпитванията и валидирането на софтуер.

3). Модернизиране и оборудване на изпитвателна лаборатория за електромагнитна съвместимост за подобряване ефективността и ефикасността на услугите, които БИМ предлага на българските предприятия.

4). Модернизиране и оборудване на  националната лаборатория за температурни измервания с оглед устойчива конкурентоспособност на българските производители, както и повишаване на производителността и експортния им потенциал.

5). Модернизиране и оборудване на националната лаборатория за електрични измервания с цел достъп на МСП до технологичния ресурс в проследимостта на измерванията за подобряване на пазарните им позиции в динамична конкурентна среда.

6). Доставка на оборудване за:

6.1). Създаване на лаборатории за метрологична експертиза на електромери с цел облекчаване нуждите на бизнеса както при заявяването, така и при предоставянето на електромерите до най-близкото място за лабораторни изследвания;

6.2). Модернизиране на лаборатории за контрол на манометри, използвани в съдове и съоръжения под налягане с цел стимулиране на българското производство на този вид продукт, като средство за измерване свързано с обществената безопасност;

6.3). Създаване на мобилни лаборатории за контрол на система „таксиметрови апарати-автомобил“ с цел подобряване на услугите за таксиметров превоз на пътници, които основни ползватели са МСП.

7). Консултантски услуги за разработване на документация за предвидените по проекта/ите обществени поръчки, вкл. технически спецификации.

8). Дейности, свързани с организация и управление на проекта/ите.

Пълният пакет документи за кандидатстване (Условията за кандидатстванеУсловията за изпълнение и приложенията към тях) са публикувани на следния интернет адрес: www.opcompetitiveness.bg и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Първият краен срок за подаване на проектното/ите  предложение/я е 12.02.2018 г., 17:30 часа.

Вторият краен срок за подаване на проектното/ите  предложение/я е 12.02.2019 г., 17:30 часа.