Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

34 проектни предложения за почти 265 хил. лв. са одобрени за финансиране след извършена преоценка по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19“ на ОПИК

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува резултати от приключила преоценка от 1-ва до 28-ма оценителни сесии, включващи проектни предложения с поредни номера от BG16RFOP002-2.073-0001 до BG16RFOP002-2.073-27623 по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на ОПИК.

Общият брой на одобрените за финансиране проектни предложения съгласно настоящия публикуван списък е 34 броя с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ –  264 984.98 лева.

Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставената безвъзмездна финансова помощ.

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 1-ва оценителна сесия;

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 2-ра оценителна сесия;

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 3-та оценителна сесия;

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 4-та оценителна сесия;

писък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 5-та оценителна сесия;

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 6-та оценителна сесия;

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 7-ма оценителна сесия;

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 8-ма оценителна сесия.

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 9-та оценителна сесия.

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 10-та оценителна сесия.

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 11-та оценителна сесия.

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 12-та оценителна сесия.

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 13-та оценителна сесия.

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 14-та оценителна сесия.

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 15-та оценителна сесия.

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 16-та оценителна сесия.

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 17-та оценителна сесия.

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 18-та оценителна сесия.

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 19-та оценителна сесия.

Допълнителен списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им от 20-та до 28-ма оценителни сесии.