Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

14 проектни предложения за почти 100 хил. лв. са одобрени за финансиране след извършена оценка по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19“ на ОПИК

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува резултати от приключила оценка от 1-ва до 28-ма оценителни сесии, включващи проектни предложения с поредни номера от BG16RFOP002-2.073-0001 до BG16RFOP002-2.073-27623 вкл. по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на ОПИК.

Общият брой на одобрените за финансиране проектни предложения съгласно настоящия публикуван списък е 14 броя с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ –  95 718.72 лева.

Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставената безвъзмездна помощ

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 16-та оценителна сесия

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 19-та оценителна сесия

Допълнителен списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им от 20-та до 28-ма оценителни сесии

Допълнителен списък на оттеглените проектни предложения от 6 ОС

Допълнителен списък на оттеглените проектни предложения от 10 ОС

Списък на оттеглените проектни предложения от 16 ОС

Списък на оттеглените проектни предложения от 19 ОС

Списък на оттеглените проектни предложения от 20 ОС

Списък на оттеглените проектни предложения от 21 ОС

Списък на оттеглените проектни предложения от 22 ОС

Списък на оттеглените проектни предложения от 23 ОС

Списък на оттеглените проектни предложения от 24 ОС

Списък на оттеглените проектни предложения от 25 ОС

Списък на оттеглените проектни предложения от 26 ОС

Списък на оттеглените проектни предложения от 27 ОС

Списък на оттеглените проектни предложения от 28 ОС.