Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

ОФИЦИАЛНО ВРЪЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ, ПОДПИСАНИ В РАМКИТЕ НА ВТОРИ КРАЕН СРОК НА ПРОЦЕДУРА "ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП" ПО ОПИК 2014-2020 И ОБУЧЕНИЕ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИ

Министърът на икономиката Божидар Лукарски официално ще връчи подписаните  договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключени в рамките на Втори краен срок по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. След церемонията по официалното връчване, в рамките на събитието ще бъде проведено и обучение за бенефициенти за изпълнение на сключените по процедурата договори.

Допуска се участието на до двама представители на бенефициент, като е препоръчително поне едно от лицата да е ангажирано пряко с изпълнението на дейностите по сключения договор.

Всеки бенефициент ще получи покана по електронна поща за участие в събитието.