Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Процедура чрез директно предоставяне BG16RFOP002-7.001 „Подкрепа за покриване на основните нужди на бежанците от Украйна чрез мярка прилагана от Министерството на туризма”

 

„УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура чрез директно предоставяне BG16RFOP002-7.001 „Подкрепа за покриване на основните нужди на бежанците от Украйна чрез мярка прилагана от Министерството на туризма“ във връзка с прилагане на решение на Комитета за наблюдение на ПКИП 2021-2027 за удължаване на продължителността на проектите по процедурата от 12 на 17 месеца, взето на писмена процедура в периода 30 юни-13 юли 2023 г.

Консолидирана версия на пакетa документи (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) по процедурата е публикуван и на страницата на Единния информационен портал: www.eufunds.bg.“

 

Условия за кандидатстване и приложения към тях

Условия за изпълнение и приложения към тях

Заповед за изменение

 


През месец ноември 2022 г. беше сключен един административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проектно предложение “Подкрепа за покриване на основните нужди на бежанците от Украйна-2“, подадено от Министерство на туризма по процедура за директно предоставяне „Подкрепа за покриване на основните нужди на бежанците от Украйна чрез мярка прилагана от Министерството на туризма“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Сключеният административен договор е с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 9 337 480.00 лева.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 28 от ПМС № 162/05.07.2016 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 публикува Списък на операциите

 


През месец юли 2022 г. беше сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проектно предложение „Подкрепа за покриване на основните нужди на бежанците от Украйна“, подадено от Министерство на туризма по процедура за директно предоставяне по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

По процедурата е сключен 1 административен договор с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на  62 889 120.00 лева.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 28 от ПМС №162/05.07.2016 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" Управляващ орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 публикува Списък на операциите.


 

МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА

 

П О К А Н А

   за представяне на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020) кани Министерството на туризма да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент: BG16RFOP002-7.001 „Подкрепа за покриване на основните нужди на бежанците от Украйна чрез мярка прилагана от Министерството на туризма”.

Целта на процедурата е справяне с миграционните предизвикателства, настъпили вследствие на конфликта в Украйна.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 62 889 158 лева  (32 154 715.90  евро) от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез Инструмента REACT-EU.

Допустими за финансиране са следните дейности:

Предприемане на конкретни действия за осигуряване на първоначален прием и незабавна подкрепа на лицата, разселени от Украйна, на които е предоставена временна закрила.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 17:00 часа на 08.09.2022 г.

Пълният пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) е публикуван в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg, на интернет адреса на оперативната програма: www.opic.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.