Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

BG16RFOP002-2.094 “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки, чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)”

През месец януари 2021 г. беше сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проектно предложение, подадено от НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ по процедура за директно предоставяне BG16RFOP002-2.094 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

По процедурата е сключен 1 административен договор с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 156 000 000.00 лева.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 28 от ПМС №162/05.07.2016 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" Управляващ орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 публикува списък на операциите.


МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

 

П О К А Н А

   за представяне на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент

 

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020) кани Националната агенция за приходите да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент: BG16RFOP002-2.094 “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки, чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)” по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК  2014-2020.

Основната цел на процедурата е осигуряване на бърз и ефективен механизъм за подкрепа на българските микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, въведени в страната, чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите. Процедурата е насочена към НАП с цел създаване на възможност Агенцията да структурира по бърз и ефективен начин мярка за подкрепа на предприятията, преустановили или ограничили дейността си в резултат на заповеди на министъра на здравеопазването за въвеждане на ограничителни противоепидемични мерки.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Индикативният бюджет по тази процедура е:  156 000 000 лева.     

Допустими и задължителни за изпълнение по настоящата процедура са следните видове дейности:  

1) Изготвяне на пакет документи за кандидатстване (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) за предоставяне на подкрепа за крайните ползватели на помощта - МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки;

 

2) Набиране и оценка на заявления за подкрепа от микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки съгласно издадени заповеди на министъра на здравеопазването.    

3) Предоставяне на подкрепа под формата на оборотен капитал на одобрените микро, малки и средни предприятия, които са преустановили или ограничили дейността си в резултат от издадените заповеди на министъра на здравеопазването, свързани с въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на страната.

4) Извършване на проверки при необходимост и по преценка на НАП върху предоставената подкрепа на МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки.

5) Извършване на външен одит на проекта на конкретния бенефициент. 

6) Информация и комуникация на дейностите по проекта.

Финансирането, предоставяно на НАП по настоящата процедура, не представлява държавна помощ.

Пълният пакет документи за кандидатстване (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) са публикувани на следния интернет адрес: www.opic.bg и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

Крайният срок за подаване на проектното предложение е 17:00 часа на 15.01.2021 г.