Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

BG16RFOP002-2.015 „Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия (МСП) чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП)“

BG16RFOP002-2.015 „Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия (МСП) чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)“

През месец октомври 2018 г. беше сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проектно предложение с предмет „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“, подадено от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия по процедура за директно предоставяне BG16RFOP002-2.015 „Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия (МСП) чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)  на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

По настоящата процедура е сключен 1 административен договор с предмет „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“ с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 9 775 672.98 лв./ 4 998 222.28 евро.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 28 от ПМС №162/05.07.2016 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" Управляващ орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 публикува списък на операциите:


BG16RFOP002-2.015  „Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия (МСП) чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)“

През месец юни 2018 г. беше сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проектно предложение с предмет „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на малки и средни предприятия“, подадено от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия по процедура за директно предоставяне BG16RFOP002-2.015  „Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия (МСП) чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)  на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

По настоящата процедура е сключен 1 административен договор с предмет „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на малки и средни предприятия“ с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 1 661 051 лв. / 849 281.89 евро.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 28 от ПМС №162/05.07.2016 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" Управляващ орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 публикува списък на операциите:

 


МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

П О К А Н А

   за представяне на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ

 

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК) кани Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) да представи проектно/и предложение/я по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ:  BG16RFOP002-2.015 „Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия (МСП) чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП)“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП", Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП" на ОПИК.

Основната цел на процедурата е да се повиши капацитетът на малките и средни предприятия за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари и с използването на информационните и комуникационни технологии (ИКТ).

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Индикативният бюджет по тази процедура е: 13 690 810 лева.

Допустими за финансиране са следните дейности:  

1) Извършване на процедура на подбор на доставчици, които са доказали капацитет за предоставяне на услуги за участие във ваучерна схема за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари и ваучерна схема за предоставяне на услуги за ИКТ.

2) Изработване и отпечатване на ваучери за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари и ваучери за предоставяне на ИКТ услуги.

3) Набиране и оценка на заявления от малки и средни предприятия, които кандидатстват за ваучери.

4) Предоставяне на поименни ваучери за услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари и ваучери за ИКТ услуги.

5) Осъществяване на контрол върху предоставянето на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари и ИКТ услуги от фирмите доставчици.

6) Консултантски услуги за разработване на документация и провеждане на предвидените по проекта обществени поръчки.

7) Дейности, свързани с организация и управление.

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следния интернет адрес: www.opic.bg и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Крайните срокове за подаване на проектни предложения са, както следва:

Първи краен срок – 23.02.2018 г.

Втори краен срок – 31.05.2018 г.