Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

BG16RFOP002-2.006 „Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ“

УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура чрез директно предоставяне BG16RFOP002-2.006 „Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ“. Изменението на пакета документи е във връзка с прилагане на решение за удължаване на продължителността на процедурата, както и срока на продължителност на всеки индивидуален проект по нея, взето от Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. и на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 г. в рамките на писмена процедура за неприсъствено вземане на решение, проведена в периода от 23 - 31 декември 2021 г.

Консолидирана версия на пакета документи (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) по процедурата е публикуван и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.


УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура чрез директно предоставяне BG16RFOP002-2.006 „Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ“, във връзка с прилагане на решение за удължаване на срока за изпълнение на сключения административен договор, взето от Комитета за наблюдение на ОПИК и ОПИМСП на 19.11.2019 г.

Консолидирана версия на пакетa документи (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) по процедурата е публикуван и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.


През месец януари 2017 г. бяха сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проектни предложения, подадени от Българска агенция за инвестиции по процедура за директно предоставяне BG16RFOP002-2.006 „Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Към настоящия момент по процедурата, която е с два крайни срока за кандидатстване са сключени 2 броя административни договори BG16RFOP002-2.006-0001-C01 на стойност 2 474 022.00 лева и BG16RFOP002-2.006-0002– С01 на стойност 7 305 128.00 лева, с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 9 779 150,00 лева / 5 000 000 евро.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 28 от ПМС № 162/05.07.2016 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 публикува Списък на сключени договори по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.006 „Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ“.  

Списъкът е публикуван едновременно и на интернет страницата на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове.


Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020) кани Българската агенция за инвестиции (БАИ) да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент:  BG16RFOP002-2.006 „Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП", Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП" на ОПИК  2014-2020.

Основната цел на процедурата е да се повиши качеството и количеството на услугите, предоставяни на настоящите и потенциални инвеститори и да се стимулират инвестициите в ключови за България сектори с висок потенциал за развитие чрез осигуряване на институционална подкрепа на БАИ за подобряване на бизнес средата и позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Индикативният бюджет по тази процедура е: 9 779 150 лева.  

Допустими за финансиране са следните дейности:  

1). Извършване/изготвяне на периодични  проучвания/анализи/оценки за състоянието и перспективите за развитие на ключови индустрии с висок потенциал (средно- и високотехнологични сектори) в България.

2). Актуализиране на средносрочна маркетингова програма и разработване на детайлен стратегически план за изпълнение с цел привличане на чуждестранни инвестиции от целеви сектори и държави.

3). Реализиране на дейности по осъществяване на проактивен инвестиционен маркетинг за утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация: 3.1./ Организиране и провеждане на промоционални кампании и инвестиционни събития/прояви в чужбина с цел привличане на инвеститори; 3.2./Разработване и разпространение на информационни, промоционални и рекламни материали и мултимедийни продукти.

4). Надграждане и поддръжка на он-лайн платформа „Виртуален офис“ за нуждите на инвестиционния процес с цел предоставяне на по-качествени информационни и консултантски услуги на потенциалните инвеститори, вкл. закупуване на ДМА и ДНА.

5). Организиране и провеждане на уебинари, предназначени за нуждите на настоящи и потенциални инвеститори, български МСП и местните и регионални власти, вкл. закупуване на ДМА и ДНА.   

6). Консултантски услуги за подготовка/разработване на документация за предвидените по проекта/ите обществени поръчки и осъществяване на контрол по изпълнението на договорите за възлагане на обществени поръчки.

7).  Дейности, свързани с организация и управление на проекта/ите.

8). Одит на проекта/ите.

9). Дейности, свързани с информация и комуникация на проекта/ите.

Пълният пакет документи за кандидатстване (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) са публикувани на следния интернет адрес: www.opcompetitiveness.bg и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

Подаването на проектното/ите предложение/я по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Първият краен срок за подаване на проектното/ите предложение/я е 17:30 часа на 20.10.2016 г.

Вторият краен срок за подаване на проектното/ите предложение/я е 17:30 часа на 30.06.2017 г.