Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ прекратява процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Решение № РД-16-346 от 28.04.2020 г. за BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ и Решение № РД-16-347 от 28.04.2020 г. за BG16RFOP002-1.027 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ на Ръководителя на Управляващия орган.

Причината за прекратяването е бързото разпространение на новия корона вирус (COVID-19), което предизвика сериозни сътресения в обществения и икономически живот на всички държави в световен мащаб и представлява сериозна заплаха за живота и здравето на хората, като оказва изключителен натиск не само върху здравните системи, но и върху икономическите структури. Всичко това поражда необходимостта от предприемане на спешни мерки, за да бъде подпомогната икономиката на страната за справяне с извънредната ситуация.

За да се отговори на последиците от кризата, засягаща общественото здраве Управляващият орган на ОПИК е необходимо да предприеме поредица от действия, с които да преосмисли и пренасочи финансовата подкрепа в необходимата посока и най-вече в посока към микро, малките и средни предприятия като временни мерки за осигуряване на ефективен отговор на кризата.

По отношение на процедура BG16RFOP002-1.027 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ и с оглед на все по-нарастващата необходимост от засилване на връзката между бизнеса и науката в сферата на иновациите, УО на ОПИК като отговорна структура, ще търси възможности за нейното реализиране в рамките на средствата от новия програмен период 2021-2027.

Същевременно предвид важността на процедура BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ и в условията на пандемия COVID-19, както и в отговор на бъдещото развитие на иновативния сектор от икономиката на България, УО на ОПИК предвижда в рамките на настоящия програмен период 2014-2020 да прецизира фокуса на подкрепата и да предостави възможност за осъществяването на процедурата в най-кратки срокове.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРАТА


Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации” като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти:

BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“

Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги. Внедряваните иновации следва да попадат в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

 

По Елемент А (задължителен) от настоящата процедура в зависимост от нуждите си и спецификата на предложения проект кандидатите могат да избират между ЕДИН от приложимите режими на държавна/минимална помощ, както следва:

1)Регионална инвестиционна помощ“ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора.

или

2) Помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“.

По Елемент Б (незадължителен) от настоящата процедура се прилагат следните режими в зависимост от категорията на предприятието-кандидат:

1)Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите в полза на МСП“ съгласно чл.28, пар. 4 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB L 187/26.06.2014), приложим за микро, малки и средни предприятия.

2) Помощ „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“, приложим за големи предприятия.

 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 117 349 800 лева.   

 

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейностп:

Елемент А „Инвестиции“ (задължителен)

Елемент  Б „Услуги“ (незадължителен)

 

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 30.04.2020 г.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Адрес на електронна поща: inno@mi.government.bg .

Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Пълният пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) е публикуван в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg, на интернет адреса на оперативната програма: www.opic.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.